KvK 30087255 - BTW nr NL001232045B29 webmaster and development - Wiesje

Artikel 1 - Definities.

1.1     In deze voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever(ster) De persoon die opdracht geeft tot levering van goederen en of verrichten van de overeengekomen werkzaamheden(workshop).

1.2     In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer de persoon die als vertegenwoordig(er)ster van Atelier Wiesje de goederen levert en/of de werkzaamheden (Workshop) in opdracht neemt.


Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2.2     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2.3     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2.4     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn  samengekomen;

2.5     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.6     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

2.7     Dag: kalenderdag;

2.8     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

2.9     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Wiesje

Hessenweg 181A

3731 JH - De Bilt

Telefoonnummer: 030-2204297

Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 t/m 17.00 uur

E-mailadres: info@wiesjespeelgoed.nl

KvK-nummer: 30087255

BTW-identificatienummer: NL 001.232.045.B29


Artikel 4 - Toepasselijkheid

4.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

4.2    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gelezen of ge download worden op de website www.wiesjespeelgoed.nl. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4.3    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.4    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 5 - Het aanbod

5.1    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede    beoordeling    van het aanbod     door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave   van de aangeboden producten en/of diensten.

Kennelijke   vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5.3     aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

●    de prijs inclusief belastingen (BTW);

●    de eventuele kosten van aflevering;

●    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

●    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

●    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;


Artikel 6 - De overeenkomst

6.1     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het  aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

6.3     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

●     het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

●     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

●     de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;


Artikel 7a - Herroepingsrecht bij levering van producten

7a.1   Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

7a.2   U heeft ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail info@wiesjespeelgoed.nl medegedeeld dat u één of meerdere artikelen uit uw bestelling  retour zal zenden.

7a.3   De product(en) dienen binnen 7 dagen na uw e-mail melding retour te  worden gezonden.

7a.4   Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7b - Herroepingsrecht bij levering van diensten (Workshops)

7b.1   Bij levering van diensten (workshops) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen,

ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

7b.2   Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 8a - Kosten  in geval van herroeping producten

8a.1  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de  portokosten voor de bestelling en retourzending voor zijn/haar rekening, tenzij er door Atelier Wiesje een fout is gemaakt. De beoordeling hiervan, ligt ten alle tijden bij Atelier Wiesje.

8a.2  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8b - Kosten  in geval van herroeping Diensten (workshops)

Indien de consument gebruik maakt van zijn erroepingsrecht,(anullering) komen ten hoogste de navolgende kosten voor zijn rekening:

8b.1   Annuleer je meer dan 4 weken voor het begin van de workshop, dan volgt volledige restitutie  van het reseveringsbedrag.

8b.2   Annuleer je minder dan 4 weken voor de aanvang van de workshop, dan bent u € 40,00 verschuldigd. U heeft ook de mogelijkheid om de data te verplaatsen naar een later tijdstip  u bent dan bent u  € 25,00  wijzigingskosten verschuldig extra t.o.v. het workshop bedrag.

8b.3   Indien de consument het reserveringsbedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag minus de annuleringskosten zo spoedig mogelijk, doch  uiterlijk binnen 30 dagen na de           terugzending of           herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht producten

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

9.1     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

9.2     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

9.3     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

9.4     voor boeken, tijdschriften en techniekkaarten.

9.5     voor verven, medium,  thinner, lijmen.

9.6     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft  verbroken.

9.7     Afgeprijsde artikelen en/of tijdelijke aanbiedingen.

9.8     Speciaal bestelde producten, waaronder Pre-orders.

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.


Artikel 10 - De prijs

10.1   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

10.2   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

10.3   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

●    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

● de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10.4  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

10.5  Facturen worden in regel altijd opgesteld met het btw-tarief dat in Nederland  van toepassing is (9 of 21%).

         Bestellen excl. btw kan als het volgende bij u van toepassing is:

●     particulier of bedrijf buiten de EU

●     bedrijf buiten Nederland maar binnen de EU met een geldig BTW-nummer

●     U kunt de prijzen excl. btw volgen in uw winkelmandje nadat u ingelogd bent.


Artikel 11 – Prijsopgave.

11.1   Alle prijsopgave zijn gedurende twee maanden, tenzij uit de prijsopgave anders blijkt, onherroepelijk. De prijsopgave vervalt indien zij niet binnen die termijn wordt aanvaard. De ondernemer dient  de termijnstelling van 2 maanden uitdrukkelijk in de prijsopgave op te nemen.

11.2   De prijsopgave omvat een omschrijving van de te leveren goederen/diensten, de prijs, de betaalwijze, alsmede een indicatie van de levertijd.

 

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

12.1   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid  en de op de  datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2   Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van  de verplichtingen   van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand

Artikel 13 – Pre-order

13.1  Bij de lancering van een nieuw product is het altijd de vraag wanneer dit betreffende product verkrijgbaar zal zijn. Indien u al zeker bent van het feit dat u zo'n nieuw product aan wilt schaffen, wilt u  hem natuurlijk als eerste ontvangen zodra wij het op voorraad hebben! Wij bieden u de mogelijkheid om een nieuw (nog niet uitgekomen) product alvast te bestellen zonder dat u  direct het  volledige bedrag moet betalen. U doet slechts een aanbetaling en het restbedrag zal worden verrekend als wij het product aan u kunnen leveren. Door de bestelling op deze manier te plaatsen, weet u  dat u het product als één van de eerste zult gaan ontvangen!

13.2  **De aanbetaling van een Pre-order kan niet worden terug-gevorderd en niet-overdraagbaar!.

Artikel 14 - Levering en uitvoering

14.1   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot  verlening van diensten    (workshops).

14.2  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.                De consument is geheel verantwoordelijk voor de juistheid van dit adres

14.3  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een  langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één  maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

14.4   In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

14.5   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke  wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.6   De ondernemer is niet ontvankelijk voor eventuele gevolgschade ontstaan door het niet tijdig, of niet volledig leveren van de bestelde goederen.

14.7   Bestellingen greenware porselein/keramiek kunnen alleen afgehaald worden in de winkel en worden in verband met breukgevoeligheid niet verzonden. Het is mogelijk om de bestellingen af te halen in de winkel  tijdens de openingstijden of op afspraak

Artikel 15 - Betaling

15.1   Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald via:

● Paypal, Creditcart en Contant - Alle Landen

● iDeal - Nederland

● Directbanking - Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

● Giropay - Duitsland

● Mister Cash - Belgie

15.2   Betaling doormiddel van bankoverschrijvingen geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ABN AMRO bank,

          IBAN nummer NL45 ABNA 0838 4318 60  t.n.v. Atelier Wiesje, de Bilt.

15.3   Internationale betaling doormiddel van bankoverschrijvingen geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ABN AMRO,

          IBAN nummer NL45 ABAA 0838 4318 60  t.n.v. Atelier Wiesje, de Bilt.  BIC/SWIFT code: ABNANL2A

15.4   Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

15.5   betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Wiesje

       In het geval door  Wiesje een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden  overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Atelier Wiesje als gevolg  van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
 In geval van niet-tijdige betaling is Atelier Wiesje bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen  volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

15.6   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

15.7   In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

16.1  Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, logo’s, documentatie, handleidingen, tutorials, beeld en geluid, DVD’s  en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Atelier Wiesje en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Atelier Wiesje of diens leveranciers.

16.2  De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

16.3  De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen.

16.4  De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

16.5  De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiesje de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

16.6  Wiesje is gerechtigd haar naam en logo te vermelden op de door haar geleverde producten en/of diensten.

16.7  De klant zal aanduidingen van Wiesje of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 17 - Klachtenregeling

17.1   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer  uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

18.1   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel  op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 19 - Bevoegde rechter, toepasselijk recht

19.1   Voor cliënten die geen verbruiker zijn, is de rechter te Utrecht (Nederland) uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die uit of naar aanleiding van deze overeenkomst  voortvloeien. Voor dergelijke  cliënten geldt het recht van de Nederland.Algemene Leveringsvoorwaarden Wiesje                                                                                                                             Datum 01-01-2022